• Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding

Snel naar:

Selecteer een team:
Wedstrijdprogramma > Uitslagen > Afgelastingen >
Stersponsors
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding

Ledenadministratie

Hier kun je lezen hoe je je kunt aanmelden als lid van v.v. G.V.V., wijzigingen op je lidmaatschap kunt doorgeven en je lidmaatschap eventueel kunt stoppen. Ook vind je hier regels wat je moet doen wanneer je een overschrijving nodig hebt van of naar een andere vereniging. 

Aanmeldformulier


Via het aanmeldformulier meldt je je aan als lid. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld, deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de KNVB. Op het formulier wordt eveneens de belangstelling gepeild van het nieuwe lid om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Voor jeugdleden is het de bedoeling dat de ouders hun interesse en vaardigheden op vrijwilligersgebied aangeven. Als laatste bekrachtig je alle gegevens met het zetten van je handtekening. Voor minderjarigen tekent uiteraard een van de ouders of een andere wettige vertegenwoordiger. Door ondertekening verklaar je tevens bekend te zijn met de contributiebedragen en de bepalingen van het contributiereglement.

Het aanmeldformulier kunt u hier  downloaden : /site/media/aanmeld.pdf

Het formulier dient u volledig ingevuld en vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto in te leveren (inclusief 3,00 euro) bij de jeugd- of bestuurskamer of aan de bar.


Bij eventuele vragen over het aanmeldformulier kan contact met de ledenadministratie worden opgenomen. Dit kan  via de mailbox van GVV:  info@gvv-geldermalsen.nl

Opzeggen


Wanneer men wil bedanken als lid van onze vereniging moet dit schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie gebeuren. Let wel op de bepalingen in het Contributiereglement bij het in de loop van een seizoen bedanken als lid.
Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daarop. Het opzeggen als lid voor een komend seizoen dient dus te gebeuren vóór 30 juni binnen het lopende seizoen.
 

Wijzigingen in lidmaatschap


Voorkomende wijzigingen in het lidmaatschap zijn bijvoorbeeld adreswijzigingen en wijzigingen van soort lidmaatschap. Ook deze s.v.p. schriftelijk melden bij de ledenadministratie.
 

Overschrijving


Wanneer een nieuw lid korter dan drie jaar geleden nog spelend lid bij een andere vereniging is geweest moet de KNVB eerst overschrijving verlenen. Voor selectiespelers (zowel bij senioren als jeugd) is overschrijving slechts eenmaal per seizoen mogelijk. Dan moet de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB worden aangevraagd en wordt deze verleend met ingang van de nieuwe kompetitie. Niet selectiespelers kunnen ook in de loop van het seizoen (éénmaal) van club wisselen. In voorkomend geval kan de ledenadministratie gericht vertellen welke actie nodig is.
 
Wanneer een speler van GVV Geldermalsen naar een andere vereniging wil vertrekken geldt hetzelfde als hiervoor omschreven, echter in omgekeerde richting. In dat geval moet je je bij de nieuwe vereniging melden om een en ander in gang te kunnen zetten.
 

Spelerspas


Ieder voetballend lid vanaf de leeftijd van de D pupillen moet een spelerspas hebben. De kosten van de pas komen voor rekening van de vereniging. Ieder nieuw lid van 11 jaar en ouder moet hiervoor bij zijn aanmeldformulier een pasfoto inleveren. Bij overschrijvingen moet de spelerspas via de nieuwe vereniging bij de KNVB worden ingeleverd.

Contributiebedragen


Jaarlijks worden de contributiebedragen voor het lopende seizoen per soort lidmaatschap vastgesteld door het hoofdbestuur. Bij verandering van de bedragen wordt dit in de algemene jaarvergadering besloten of vastgesteld mits de meerderheid van de stemmen hiermee eens is. De bedragen variëren al naar gelang men actief voetbalt of niet spelend lid is. Ook de leeftijdsindeling volgens de criteria van de KNVB is van belang. De bedragen kunt u bij inschrijving of via de website opvragen bij de administrateur. 

Contributiereglement


Rondom de contributie gelden een aantal spelregels. Deze zijn opgesomd in het contributiereglement.
Het contributiereglement ontvangt u op aanvraag evenals de statuten.


G.V.V complex “ Anton Kruger”    |    Randweg 3    |    4191 NN Geldermalsen    |    Tel: 0345-573171    |    info@gvv-geldermalsen.nl
Twitterfacebook