• Inleiding

  Binnen GVV hechten wij er waarde aan om leden, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, te erkennen en deze erkenning tot uiting te brengen door:

  • De benoeming tot Lid van Verdienste;
  • De benoeming tot Erelid of
  • De benoeming tot Erevoorzitter

  Procedure

  De procedure voor het erkennen van leden door hen te benoemen tot Lid van Verdienste of Erelid is als volgt:

  • Elk lid van onze vereniging kan een ander lid voordragen;
  • Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur;
  • De voordracht bevat een uitgebreide opsomming en toelichting van alle (relevante) activiteiten;
  • Het bestuur neemt de voordracht in overweging en bespreekt deze in de eerstvolgende bestuursvergadering;
  • Als er wordt ingestemd met de voordracht, dan wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering of Nieuwjaarsreceptie een oorkonde uitgereikt aan het betreffende lid en zal de naam worden vermeld op het daartoe bestemde bord;
  • In geval van afwijzing zal de indiener schriftelijk worden geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing;
  • Het bestuur zal de voordracht beoordelen aan de hand van de in dit protocol opgenomen voorwaarden;
   • Daarbij wordt ook gekeken of er anderszins geen bezwaren bestaan.  

  Voorwaarden

  Bij de beoordeling van een aanvraag voor toekenning van een Erelidmaatschap of de benoeming tot Lid van Verdienste worden de voordracht getoetst aan de hand van de volgende voorwaarde:

  • De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
  • De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
  • Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
  • Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
  • De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
  • Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden.
   De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

  Lid van verdienste

  • Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
  • Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 12 jaar.

   Erelid

  • Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.
  • Bestuurslid, langdurig actief met bijzondere verdienste, uitgevoerd over een periode van minimaal drie volledige termijnen;
   • In het geval dat het bestuurslid over een periode van meer dan 3 termijnen voorzitter is geweest wordt hem/haar de titel ‘Erevoorzitter’ toegekend. 

  Het bestuur houdt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, van deze procedure af te wijken.


  Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 06 januari 2023.